Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), i članka 34. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj dana 9. srpnja 2021. godine donosi,

O D L U K U
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2009, 5/2011, 1/2013, 4/2013)  – u daljem tekstu „Odluka“, dodaje se iza članka 61. novo poglavlje i članci:

„IX NAČIN OBAVLJANJA POSEBNIH OBLIKA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

 

Članak 62.

Na području Grada Pakraca dozvoljava se obavljanje posebnog oblika prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom.

Cestovni turistički vlak je sklop jednog vučnog vozila i dvije priključne prikolice namijenjene za prijevoz putnika na određenim lokacijama u turističke svrhe.

Način obavljanja posebnih oblika  prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, rješenjem,  na temelju zahtjeva prijevoznika, određuje nadležno upravno tijelo za promet Grada Pakraca.

Ograničava se brzina kretanja cestovnog turističkog vlaka na 20 km/h.

 

Članak 63.

Relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka je u gradu Pakracu:

Trasa 1:

Iz smjera Lipika državna cesta D5 – Bolnička ulica – okretište, parkiralište ispred športske dvorane ( Bolnička kbr. 57)

Trasa 2:

Parkiralište ispred športske dvorane ( Bolnička kbr. 57) okretište – Bolnička ulica – državna cesta D5 u smjeru grada Lipika.“

 

Članak 2.

Poglavlje IX iz Odluke postaje poglavlje X NADZOR, a članci od 62. do 67. postaju članci 64. do 69.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/21-01/4
URBROJ: 2162-06/01-21-01
Pakrac, 9. srpnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.