Odluka o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pakrac za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma Pakrac“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.91/19, 37/20, 31/21) i članka članaka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj dana 9. srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU PAKRAC ZA PROVEDBU ULAGANJA:
„REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA PAKRAC“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“  iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001, URBROJ:343-0100/01-20-397,  od dana 07. lipnja 2021.; u daljnjem tekstu: Natječaj), Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog doma Pakrac“, na zemljištu oznake k.č.br. 718/2, k.o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s člankom 16., stavkom 13. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te u skladu s odredbama navedenog Natječaja,
sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta“ (u natječajnoj dokumentaciji naveden kao Prilog 10.).

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu, odnosno Korisnika potpore ovlašćuje se Dobrovoljno vatrogasno društvo Pakrac, Obala Petra Krešimira IV 26, 34550, Pakrac, OIB: 29706592651.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 360-01/21-01/29
URBROJ: 2162-10/01-21-1
Pakrac, 9. srpnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.