Dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2021. godinu

Temeljem članka 2. i članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09) te članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata („Narodne novine“ br. 38/88) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

DOPUNE
PLANA KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU

 

Članak 1.

U Planu klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2021. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/21) u članku 3. dopunjuju se brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata, kako slijedi:

 

Redni broj Naziv Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice i stvaratelja/primatelja

 

8. Ured Grada -10
– pročelnik -10/01
9. Upravni odjel za pravne poslove i financije -20
– pročelnik -20/01
10. Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo -30
– pročelnik -30/01
11. Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti -40
 

 

– pročelnik -40/01

Članak 2.

Ove dopune stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

 

KLASA: 035-02/21-01/1
URBROJ: 2162-02/01-21-01
Pakrac, 23. lipnja 2021. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.