Odluka o naknadi za rad u Gradskom vijeću Grada Pakraca i njegovim radnim tijelima

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O NAKNADI ZA RAD U GRADSKOM VIJEĆU GRADA PAKRACA I NJEGOVIM RADNIM TIJELIMA

 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade vijećnika za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te druga primanja vijećnika i članova radnih tijela.

(2) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Vijećnik ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću u iznosu od 500,00 kuna neto po održanoj radnoj sjednici Gradskog vijeća pod uvjetom da je istoj nazočio minimalno pola sjednice, s tim da ukupna godišnja neto naknada pojedinog vijećnika ne može iznositi više od 8.000,00 kuna.

Članak 3.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na ukupnu godišnju neto naknadu u iznosu od 12.000,00 kuna.

Članak 4.

Članovi radnih tijela koji nisu vijećnici, kada su nazočni na sjednici imaju pravo na naknadu u iznosu od 100,00 kuna neto.

Članak 5.

Vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela, pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koji ostvaruju zaposlenici gradske uprave prema važećim propisima, kad ih na takav put upućuje predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 6.

(1) Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Pakraca.

(2) Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja nadležno upravno tijelo Grada na temelju službene evidencije.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Pakraca te njegovih radnih tijela („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.