Odluka o izboru Mandatne komisije

Temeljem 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU
O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

Članak 1.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

– Vlado Eck, za predsjednika,
– Marijo Seleši, za člana,
– Mile Vujić, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 021-05/21-01/6

URBROJ: 2162-04/01-21-2

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač v. r.