Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 17. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O IZBORU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

Članak 1.

U Komisiju za izbor i imenovanja imenuju se:

– Tamara Vujanić, za predsjednicu,
– Vlado Eck, za člana,
– Karlo Rek, za člana,
– Marijo Seleši, za člana,
– Nada Todorović, za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjedavajući:  Miroslav Ivančić v. r.