Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADU PAKRACU ZA PROVEDBU ULAGANJA: 
„GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“  iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001, URBROJ: 343-0100/01-20-397, od dana 07. lipnja 2021.; u daljnjem tekstu: Natječaj), Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja: „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“, na zemljištu oznake k.č.br. 537/2 k.o. Prekopakra, prema Glavnom projektu (Zajednička oznaka projekta: 047/2016); I. – ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA, BR.T.D. 047/2016-AP, izrađen po „AIG PROJEKT“ d.o.o. Pakrac; II. GRAĐEVINSKI PROJEKT, BR.TD.: B-020816-A, izrađen po KID d.o.o., Požega; III. VODOVOD I KANALIZACIJA, B.R. T.D.: 047/2016-VIK, izrađen po „AIG PROJEKT“ d.o.o. Pakrac; IV. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (ELEKTROTEHNIČKE I ELEKTRONIČKE INSTALACIJE I LPS), br. TDE 033/16, izrađen po BREBER-PROJEKT d.o.o. Daruvar; V. STROJARSKI PROJEKT, izrađen po ENERGO-ING d.o.o., broj: TD-41/16; VI. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA, broj projekta: E-2016-11 izrađen po KELVIN d.o.o. Požega.

Članak 2.

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) te u skladu s odredbama navedenog Natječaja, sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta“ (u natječajnoj dokumentaciji naveden kao Prilog 10.), a koji sadrži navedenu potrebnu dokumentaciju za izvedbu navedenih radova te provedbu ovog projekta.

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu, odnosno Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/21-01/30

URBROJ: 2162-05/07-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.