Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje i provedbu postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% poslovnog udjela društva „Komunalac“ d.o.o. u kapitalu društva „Pakrac plin“ d.o.o.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA POKRETANJE I PROVEDBU POSTUPKA PRONALASKA STRATEŠKOG PARTNERA PRODAJOM DO 100% POSLOVNOG UDJELA DRUŠTVA „KOMUNALAC“ d. o. o. U KAPITALU DRUŠTVA „PAKRAC PLIN“ d. o. o.

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost tvrtki „Komunalac d.o.o.“ za pokretanje i provedbu postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% poslovnog udjela društva „Komunalac d.o.o.“ u kapitalu društva „Pakrac Plin d.o.o.“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-01/21-01/3

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.