>

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU
O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADSKE UPRAVE GRADA PAKRACA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 • (1) Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca (dalje u tekstu: Grad).
 • (2) Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Vlastitog pogona Grada Pakraca uređuje se posebnom odlukom o osnivanju Vlastitog pogona te detaljnije razrađuje Pravilnikom o poslovanju Vlastitog pogona.
 • (3) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 3.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provedbu općih akata Grada te obavljaju druge poslove u skladu s propisima.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

Članak 5.

Sredstva za rad upravnih tijela Grada osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UPRAVNA TIJELA GRADA

 

Članak 6.

(1) Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.
(2) Unutar pojedinog upravnog tijela mogu se ustrojiti uže ustrojstvene jedinice koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.
(3) Upravna tijela jesu:

 1. Ured Grada,
 2. Upravni odjel za pravne poslove i financije,
 3. Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo,
 4. Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

 

Članak 7.

Ured Grada obavlja protokolarne, opće, upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i mjesnih odbora,
 • pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskom vijeću,
 • poslovi uredskog poslovanja,
 • poslovi suradnje s gradovima prijateljima Grada i ostalim međunarodnim subjektima,
 • protokolarne aktivnosti i odnosi s javnošću,
 • pravo na pristup informacijama,
 • poslovi organizacije manifestacija,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

Članak 8.

Upravni odjel za pravne poslove i financije obavlja pravne, savjetodavne, upravne, stručne poslove financijskog poslovanja, računovodstvene i druge poslove koji se odnose na:

 • unutarnje ustrojstvo gradske uprave,
 • mjesnu samoupravu,
 • imovinsko-pravne poslove,
 • sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 • upravljanje ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.),
 • javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada,
 • planiranje, izradu i praćenje izvršenja proračuna,
 • organizacija i provedba poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola,
 • vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa,
 • sastavljanje financijskih izvještaja,
 • poslovi obračuna i isplate plaća i drugih naknada,
 • vođenja financijskih i drugih evidencija imovine Grada,
 • poslovi osiguranja imovine i djelatnika,
 • poslovi naplate prihoda Grada,
 • poslovi vezani za zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada,
 • poslovi riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika, u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

Članak 9.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo obavlja upravne, stručne, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • poslovi iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
 • poslovi vezani za suradnju s civilnim sektorom,
 • poslovi iz područja zaštite i spašavanja,
 • poslovi razvoja turističke i gospodarske djelatnosti na razini grada,
 • priprema, kandidiranje i provedba projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
 • poslovi iz područja poljoprivrede,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

Članak 10.

Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti obavlja upravne, stručne, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada,
 • zaštitu okoliša,
 • građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata,
 • uređenje prometa na području Grada,
 • obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugih naknada iz svoje nadležnosti,
 • provođenje komunalnog reda,
 • izradu projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje,
 • poslovi iz područja prostornog planiranja,
 • tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

 

Članak 11.

(1) Radom upravnih tijela rukovode pročelnici, koji se imenuju i razrješuju na način propisan zakonom.
(2) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
(3) U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
(4) Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.
(5) U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 12.

(1) Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja upravnih tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.
(2) Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave donosi se na način propisan zakonom.
(3) Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela donosi gradonačelnik, ako zakonom nije drukčije propisano.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave te rješenja o rasporedu službenika i namještenika bit će doneseni u roku propisanom zakonom.
(2) Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu i rasporeda na radna mjesta prema tom pravilniku, zatečeni službenici i namještenici obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, 8/19).

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/21-01/1

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.