Odluku o stupanju na dužnost gradonačelnice Grada Pakraca i zamjenice gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Na temelju članaka 90., 90.a i 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 91.st.1. i članka 116. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), a sukladno objavljenim konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Pakraca i konačnim rezultatima izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Gradskog izbornog povjerenstva od dana 20. svibnja 2021. godine, pročelnik JUO Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O STUPANJU NA DUŽNOST GRADONAČELNICE GRADA PAKRACA I ZAMJENICE GRADONAČELNICE GRADA PAKRACA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

  1. ANAMARIJA BLAŽEVIĆ, OIB: 10451669016, stupa na dužnost gradonačelnice Grada Pakraca s danom 21. svibnja 2021. g.
  2. MIRSADA POPOVIĆ DAMJANOVIĆ, OIB: 70531726898, stupa na dužnost zamjenice gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine s danom 21. svibnja 2021. g.
  3. Dužnosnica Anamarija Blažević dužnost gradonačelnice Grada Pakraca obavljat će volonterski.
  4. Dužnosnica Mirsada Popović Damjanović dužnost zamjenice gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine obavljat će profesionalno.
  5. Osnovna mjerila za određivanje naknade za rad, odnosno plaće pojedine dužnosnice odredit će se posebnim Rješenjem.
  6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 013-03/21-01/2

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac,  21. svibnja 2021. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač v. r.