Odluku o prestanku obavljanja dužnosti gradonačelnice Grada Pakraca, zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca i zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Na temelju članka 90.c. i članka 92.st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 91.st.1. i članka 116. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), a sukladno objavljenim konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Pakraca te konačnim rezultatima izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Gradskog izbornog povjerenstva od dana 20. svibnja 2021. godine, pročelnik JUO Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O PRESTANKU OBAVLJANJA DUŽNOSTI GRADONAČELNICE GRADA PAKRACA, ZAMJENIKA GRADONAČELNICE GRADA PAKRACA I ZAMJENIKA GRADONAČELNICE GRADA PAKRACA  IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

  1. ANAMARIJI BLAŽEVIĆ, dužnost gradonačelnice Grada Pakraca u mandatu 2017. – 2021. godine prestaje s danom 21. svibnja 2021. g., kao i sva prava na temelju obavljanja navedene dužnosti.

  1. MARIJANU ŠIRCU, dužnost zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca u mandatu 2017. – 2021. godine prestaje s danom 21. svibnja 2021. g., kao i sva prava na temelju obavljanja navedene dužnosti.

 

  1. NIKOLI IVANOVIĆU, dužnost zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine prestaje s danom 21. svibnja 2021. g., kao i sva prava na temelju obavljanja navedene dužnosti.

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 013-03/21-01/1

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac,  21. svibnja 2021. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač v. r.