Odluka o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 26. Zakona o muzejima („Narodne novine“ 61/18, 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i članka 26 Statuta Muzeja grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 9/07), temeljem provedenog javnog natječaja za imenovanje ravnatelj(a)ice Muzeja grada Pakraca, gradonačelnica Grada Pakraca dana 27. travnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU RAVNATELJICE MUZEJA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Za ravnateljicu Muzeja grada Pakraca imenuje se Jelena Hihlik, diplomirana povjesničarka umjetnosti i etnologinja.

Mandat ravnateljice započinje 26. svibnja 2021.g.

Članak 2.

Mandat ravnateljice traje četiri (4) godine i može biti ponovno imenovana.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA

KLASA: 612-05/21-0/3

URBROJ: 2162-04/03-21-5

Pakrac, 27. travnja 2021. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r