Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
O DAVANJU PROSTORA NA KORIŠTENJE

 

Članak 1.

Udruzi hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, Hrvatskih velikana 4, Pakrac, OIB: 79067303542, ustupa se na korištenje poslovni prostor u Pakracu, koji se nalazi u Domu hrvatskih branitelja, u ulici Hrvatskih velikana 4, površine 13,60 m2, u svrhu obavljanja njegovih djelatnosti i aktivnosti.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

  • naznaku ugovornih strana,
  • podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
  • međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
  • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
  • odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA

 

KLASA: 372-01/21-01/5

URBROJ: 2162-06/08-21-2

Pakrac, 10. svibnja 2021. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.