Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2021/2022. Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 25. sjednici, održanoj 12. travnja 2021.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

  1. Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2021/2022. Osnovne glazbene škole Pakrac.
  2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/21-01/1

URBROJ: 2162-01/01-21-2

Pakrac, 12. travnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.