Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18, 9/19) gradonačelnica Grada Pakraca dana 26. ožujka 2021. godine donosi

PROGRAM

POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2021. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, sufinanciranja troškova zakupa, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja te sufinanciranje ulaganja u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti.

Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352).

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili registriranom poslovnom jedinicom (podružnica, izdvojeni pogon i slično) na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem/sjedištem na području Grada.

Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

Poticaji po ovom Programu neće se odobriti korisnicima koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi, kao i nepodmirenih obveza na ime poreza, doprinosa i drugih javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava prijave i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 3.

Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. Programa, a koji su u razdoblju od 1. prosinca 2020. do 30. studenog 2021. godine zaposlili osobe s prebivalištem na području Grada na neodređeno vrijeme, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka će se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 4 novozaposlene osobe.

Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatra se i fizička osoba koja otvara obrt, a nema zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca, odnosno nije prijavljena na obvezna osiguranja po nekoj drugoj osnovi.

Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih ili fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je zaključen ugovor o radu, odnosno od dana početka obavljanja djelatnosti obrta za korisnike iz čl. 3. st. 3. ovog Programa.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 5.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno vrijeme, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 60 dana od dana zaposlenja.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Članak 6.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u razdoblju od 1. prosinca 2020. do 30. studenog 2021. godine započele obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% troškova otvaranja obrta.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnosu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

Članak 7.

Korisnik sredstava iz članka 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 8.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2020. do 30. studenog 2021. godine i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% troškova osnivanja trgovačkog društva.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se osnivače utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Članak 9.

Za sredstva poticaja za ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta, a koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje. Potporu također nije moguće ostvariti za OPG kojemu je dodijeljena potpora temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Pakraca za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/2021).

Članak 10.

Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ovog poticaja smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.

Članak 11.

Nabava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat će se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz st. 1. ovog članka isključivo mogu biti subjekti registrirani za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva, obrti i sl.). Povezane osobe u smislu članka 49. Općeg poreznog zakona nisu prihvatljivi isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz st. 1. ovog članka Programa.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost ulaganja računati bez PDV-a.

Članak 12.

Svi troškovi ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 12. ovog Programa moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1. prosinca 2020. do 30. studenog 2021. godine.

Korisnik sredstava iz čl. 12. ovog Programa koji ostvaruje potporu za nabavu dugotrajne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po toj drugoj osnovi.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 13.

Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac:

– Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac

– Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac

– Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac;

prihvatljivi su svi  korisnici iz članka 2. ovog Programa uz uvjet da su registrirani na području Grada Pakraca te da su osnovani unutar tri godine od potpisivanja Ugovora o zakupu.

Članak 14.

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog prostora u jednom od objekata kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac iz čl. 13. ovog Programa.

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za:

Proizvodne djelatnosti:

 • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova
 • treću godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova
 • četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova

Uslužne djelatnosti:

 • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova

Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu i redovni zajednički troškovi.

Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od 1. prosinca 2020. do 30. studenog 2021. godine.

Članak 15.

Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac kao upravitelj poslovnih prostora ima obavezu izvijestiti zakupoprimce o Programu te im pružiti potporu u izradi zahtjeva za sufinanciranjem troškova zakupa.

SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 16.

Sufinancira se trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva za obavljanje gospodarske djelatnosti u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost sufinanciranja računati bez PDV-a.

Članak 17.

Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje iz članka 16. Programa su svi korisnici iz članka 2. ovog Programa koji imaju sjedište na području Grada Pakraca te svojim projektnim prijedlogom i karakteristikama poslovanja udovoljavaju uvjetima određenog natječaja u smislu prihvatljivosti za prijavu.

Članak 18.

Prihvatljivi su troškovi izrade projektne dokumentacije za projektne prijave predane u razdoblju od 1. prosinca 2020. do 30. studenog 2021. godine za natječaje koji su bili u tijeku prijave korisnika na odgovarajući natječaj.

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U POBOLJŠANJE I PRILAGODBU POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE POSLOVNE DJELATNOSTI, UNUTARNJEG UREĐENJA POSLOVNIH PROSTORA/RADIONICE

Članak 19.

Za sredstva poticaja za ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

Korisnici moraju biti vlasnici prostora ili imati važeći ugovor o zakupu sa vlasnikom na najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva.

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

Članak 20.

Sufinancira se trošak unutarnjeg i vanjskog uređenja, odnosno rekonstrukciju i modernizaciju poslovnog prostora, a prihvatljivi troškovi obuhvaćaju slijedeće radove:

 1. GRAĐEVINSKI RADOVI
 2. Pripremni i završni radovi
 3. Rušenja i demontaže
 4. Zemljani radovi
 5. Betonski radovi
 6. Armirano-betonski radovi i armirački radovi
 7. Montažerski radovi
 8. Tesarski radovi
 9. Zidarski radovi
 10. Čelična konstrukcija
 11. Izolatorski radovi
 12. Krovopokrivački radovi
 13. OBRTNIČKI RADOVI
 14. Limarski radovi
 15. Stolarski radovi
 16. Bravarski radovi
 17. Staklarski radovi
 18. Gips-kartonski radovi
 19. Podne i zidne obloge
 20. Kamenarski radovi
 21. INSTALATERSKI RADOVI
 22. Elektroinstalacije
 23. Instalacije vodovoda i kanalizacije i zaštite od požara
 24. Sanitarna oprema
 25. Strojarske instalacije
 26. Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

Članak 21.

Prihvatljiva su ulaganja u razdoblju od dana objave javnog poziva iz čl. 26. ovog Programa do 30. studenog 2021. godine. Ulaganje mora biti ekonomski opravdano te mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju.

Grad Pakrac prije početka ulaganja donosi prethodnu suglasnost o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za sufinanciranje ulaganja temeljem obrazloženog zahtjeva korisnika.

Članak 22.

Ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora financirat će se prema lokaciji ulaganja

 • Sufinanciranje 50% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna za skupinu 1.
 • Sufinanciranje 40% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna za skupinu 2.
 • Sufinanciranje 30% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna za skupinu 3.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Članak 23.

                Poslovni prostori su podijeljeni u 3 skupine:

 • 1. skupina: Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Matice hrvatske, Ulica Gojka Šuška, Ulica Petra Preradovića
 • 2. skupina: Ulica Matije Gupca, Trg dr. Ivana Šretera, Ulica kralja Tomislava, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Ulica Andrije Hebranga
 • 3. skupina: sve druge lokacije u ulicama na području Grada Pakraca i njegovih naselja, a koje nisu navedene u 1. i 2. skupini

UGOVORNE OBVEZE

Članak 24.

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos koji je dovoljan za pokriće odobrenih sredstava.

Članak 25.

Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja, osim subvencioniranog dijela zakupnine koji će se isplaćivati LRA Poduzetničkom centru Pakrac temeljem mjesečnih obračuna ili na način koji će se regulirati ugovorom od dodjeli poticaja.

Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Članak 26.

Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se nakon objave Javnog poziva za razdoblje od 1. prosinaca 2020. do 30. studenog 2021. godine.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica.

Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada  Pakraca. Potpora se smatra dodijeljenom danom donošenja odluke o dodjeli poticaja, bez obzira na vrijeme isplate.

Grad Pakrac zadržava pravo ne izvršiti ocjenu prijava po Pozivu u slučaju iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca, a o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni na odgovarajući način.

Članak 27.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 311-01/21-01/1

URBROJ: 2162-05/01-21-1

Pakrac, 26. ožujka 2021. g.

Gradonačelnica Anamarija Blažević v. r.