Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/6, UR.BROJ: 2162-05/09-20-2 od 20. srpnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) tekst:

„Dajana Čavlović, mag. ing. agronomije“

mijenja se i glasi:

„Andrijana Grčević, mag. ing. agronomije“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/21-01/5

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac, 12. travnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.