Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

 

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, KLASA: 320-12/20-01/1, URBROJ: 2162-05/09-20-2 od 20. srpnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) tekst:

„Dajana Čavlović, mag. ing. agronomije“

mijenja se i glasi:

„Andrijana Grčević, mag. ing. agronomije“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-12/21-01/1

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac, 12. travnja 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.