Zaključak o usvajanju izvješća Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

  1. Usvaja je Izvješće Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2020.g.
  2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 351-01/21-01/3

URBROJ: 2162-06/01-21-2

Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.