Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

  1. Daje se prethodna suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
  2. Statut iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 214-01/21-01/2

URBROJ: 2162-04/01-21-2

Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.