>

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. g. donijelo

ODLUKU O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „PEČAT GRADA PAKRACA“

 

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i  materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:

Povijesnoj postrojbi „Gradska straža Požega“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 061-01/21-01/1

URBROJ: 2162-04/03-21-9

Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.