Plan prijma u službu u 2021. godini

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), a slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 13/20) dana 11. siječnja  2021. godine gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2021. GODINU

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2021. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

 

KLASA: 119-01/21-01/01

URBROJ: 2162-04/01-21-01

U Pakracu, 11. siječnja 2021. godine

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Privitak 1.

R.br. Naziv upravnog tijela/org. jedinice Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta (na neodređeno) Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
1. Jedinstveni upravni odjel 1 1 0 0
2. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti 11 4 0 1
3. Odsjek za gospodarstvo proračun i financije 11 6 2 1
4. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 10 6 0 1
5. Vlastiti pogon 16 7 0
UKUPNO 49 24 2 3