Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 109. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ 66/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), dana 30. studenog 2020. g. gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

 

  1. Tvrtki Vode Lipik d.o.o. Pakrac daje se suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga.

  1. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADONAČELNICA

 

KLASA: 363-02/20-01/4

URBROJ: 2162-04/03-20-2

Pakrac, 30. studenog 2020. g.

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević v. r