Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k. č. br. 2410/33, k. o. Pakrac

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine, donosi

 

ODLUKU O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA DIJELU K. Č. BR. 2410/33, K. O. PAKRAC

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine oznake k. č. br. 2410/33, PUT U PRAULJI, površine 194 čhv, zk. ul. br. 412,  k. o. Pakrac, odnosno na dijelu predmetne nekretnine koji će nakon stavljanja u primjenu novog katastarskog operata za k. o. Pakrac biti oznake k. č. br. 150, k. o. Pakrac.

Status javnog dobra na dijelu nekretnine iz stavka 1. ovog članka ukida se jer je trajno prestala potreba korištenja istog kao nerazvrstane ceste.

 

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 943-06/20-01/6

URBROJ: 2162-06/08-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.