Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruju Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8 od 27.11.2019. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici, održanoj 22. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Bjelajci, Budići, Cikote, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Grahovljani, Kapetanovo polje, Kraguj, Kusonje, Lipovac, Omanovac, Pakrac, Ploštine, Prekopakra, Rogulje, Španovica, Šumetlica i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 3.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  (“Narodne novine”, broj 89/18).

 

Članak 4.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje  površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

Članak 5.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Članak 6.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica koje čine pojedine proizvodno tehnološke cjeline (PTC), nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 7.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Članak 8.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/12

URBROJ: 2162-05/09-20-3

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.