Odluka o poništenju Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17. i 70/19.), članka 51. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18. i 98/19.), i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 02/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O OBAVLJANJU PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM U GRADU PAKRACU

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o  obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu KLASA: 340-01/20-01/7, URBROJ: 2162-06/01-20-02 od 20. srpnja 2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 340-01/20-01/7

URBROJ: 2162-06/01-20-02

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.