Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donijelo je

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU RIZNICE GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/20; nastavno: Odluka) u članku 4. st. 4. riječi „31. prosinca 2020.“ zamjenjuju se riječima „31. prosinca 2021.“

U Odluci u članku 5. st. 4. riječi „1. siječnja 2021.“ zamjenjuju se riječima „1. siječnja 2022.“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 401-01/19-01/18

URBROJ: 2162-05/01-20-01

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.