Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.  02/14) članak 2. mijenja se i glasi:

„Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

Mjesečni obrok, visinu stipendije određuje gradonačelnik najkasnije do 15. rujna tekuće godine za nadolazeću akademsku godinu.

Iznos stipendije uvećava se za 100% kod deficitarnih zanimanja i stipendija koje se dodjeljuju na temelju socijalnog statusa.

Stipendija se isplaćuje u jednakim mjesečnim obrocima kroz 10 mjeseci akademske godine.

Stipendisti ostvaruju pravo na jednu apsolventsku godinu tijekom stipendiranja u kojoj ne primaju stipendiju i nakon koje su dužni priložiti dokaz o diplomiranju.

Deficitarna zanimanja svake akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik najkasnije do 15. rujna tekuće godine za nadolazeću akademsku godinu na temelju provedenog postupka istraživanja tržišta rada, na temelju potpisanih sporazuma s potencijalnim poslodavcima, odnosno temeljem strategije razvoja Grada Pakraca.“.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Pravo na prijavu za dodjelu stipendije imaju redovni i redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima od druge akademske godine studija, državljani Republike Hrvatske, koji u trenutku predaje zahtjeva imaju najmanje 3 godine prijavljeno prebivalište na području Grada Pakraca.

Iznimno, ako to predstavlja interes Grada Pakraca, posebnom odlukom gradonačelnika, pravo na dodjelu stipendije može ostvariti redovni i redovit student deficitarnog zanimanja upisan na visokoškolsku ustanovu u inozemstvu radi posebnih stručnih preporuka i izvrsnosti. Stručnom preporukom se smatra preporuka s mogućnošću zapošljavanja na području Grada Pakraca.“.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Svaki kandidat koji prvi put podnosi prijavu za dodjelu stipendije uz zahtjev, koji treba sadržavati osobne i kontakt podatke studenta, obavezno prilaže:

– presliku osobne iskaznice,

– uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,

– uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini,

– izjavu o nekorištenju stipendije iz javnih izvora, izuzev državne STEM stipendije ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti.

Stipendijom iz javnih izvora smatra se mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta, a podrazumijeva sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću, sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija te fondova Europske unije.”.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Socijalni status kandidata utvrđuje se temeljem ukupnih mjesečnih prihoda svih članova domaćinstva za razdoblje od 01.01. do 30.09. tekuće godine kako slijedi: prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (podatke o prihodima podnositelj prijave preuzima iz službene evidencije porezne uprave za tekuću godinu). U prihode se ubrajaju i neoporezivi primici nabrojeni u Prilogu 1. ove Odluke:

prosječni mjesečni prihod po članu (u % mjesečne proračunske osnovice) bodova
do 10 30
od 11 – 20 25
od 21- 30 20
od 31 – 40 15
od 41 – 50 10
od 51 – 60   5

Tablica 1.

a) ako je kandidat član obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade rješenjem Centra

za socijalnu skrb:

vrijeme korištenja prava bodova
do 6 mjeseci 1
od 6 mjeseci do 2 godine 2
više od 2 godine 3

Tablica 2.

b) ako je kandidat član obitelji s još djece studenata ili učenika:

drugo dijete u obitelji koje se školuje bodova po djetetu
u mjestu stanovanja 1
izvan mjesta stanovanja koji/a svakodnevno putuje 2

 

izvan mjesta stanovanja koji/a stanuje u mjestu školovanja 3

 

Tablica 3.

Članak 5.

Članak 26. mijenja se i glasi:

„Redovni i redoviti stipendisti koji po socijalnom kriteriju gube pravo na uvećanu stipendiju radi poboljšane socijalne situacije u odnosu na ostale studente po socijalnom kriteriju, po završenom razradbenom postupku nastavit će primati neuvećanu osnovnu stipendiju, odnosno stipendiju koju primaju redovni i redoviti studenti od druge studija.“.

Članak 6.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Stipendist koji nije upisao redovitu godinu studija, odnosno ispunio uvjet iz članaka 24. i 25. ove Odluke, može gradonačelniku Grada Pakraca tijekom trajanja rokova za prijavu po javnom pozivu podnijeti zamolbu:

a) za priznavanje počeka povrata stipendije radi neispunjavanja uvjeta iz ugovora o stipendiranju, ukoliko nastavlja redovno studirati studij za koji je primao stipendiju.

Gradonačelnik Grada Pakraca će po zamolbi donijeti odluku o počeku povrata na rok od jedne akademske godine.

Tijekom počeka po odluci gradonačelnika stipendist neće primati stipendiju Grada Pakraca, a isplata stipendije po Ugovoru se nastavlja samo ukoliko stipendist ispuni obvezu upisa slijedeće godine studija.

Stipendisti koji primaju stipendiju za deficitarno zanimanje, ukoliko koriste akademsku godinu počeka gube pravo na korištenje uvećane stipendije tijekom studiranja te nastavljaju primati stipendiju koju primaju redovni i redoviti studenti od druge studija.

Odluku o odgodi obveze pojedinom stipendisti koja je konačna gradonačelnik može donijeti samo jednom tijekom studija.

b) za priznavanje opravdanih razloga za neispunjavanje uvjeta s pripadajućim dokazima, ukoliko nastavlja redovno studirati. Opravdani mogući razlozi su: bolest, trudnoća, porod, iznimno nastali teški nesretni ili socijalni uvjeti.

Gradonačelnik Grada Pakraca će po zamolbi, ukoliko je opravdana, donijeti odluku o odgodi obveza iz Ugovora na rok od jedne godine tijekom koje stipendist neće primati stipendiju Grada Pakraca.

Stipendiranje studenta korisnika odgode iz opravdanih razloga, nastavlja se samo ukoliko stipendist ispuni obvezu upisa slijedeće godine studija, a iznos ugovorene stipendije se ne mijenja.

Odluku o opravdanoj odgodi obveza iz Ugovora pojedinom stipendisti, koja je konačna, gradonačelnik može donijeti samo jednom tijekom studija.

Stipendisti koji su redovito upisali akademsku godinu, a stekli su pravo na povoljniju stipendiju iz javnih izvora mogu tijekom trajanja rokova za prijavu po javnom pozivu podnijeti zamolbu:

c) za priznavanje mirovanja prava na stipendiju radi ostvarenja prava na povoljniju stipendiju iz drugog javnog izvora.

Stipendist pravo na mirovanje prava može ostvariti uz uvjet redovnog studiranja i redovitosti, dva puta tijekom stipendiranja, nakon kojega roka mu se nastavlja uplaćivati stipendija Grada Pakraca po ugovorenim uvjetima.

Ukoliko stipendist ostvaruje prava stipendiranja iz drugih javnih izvora za završne godine studija, dužan je ispuniti obveze članka 28. ove Odluke (prijava u Evidenciju nezaposlenih osoba I traženje zaposlenja u zvanju sa zadržavanjem mjesta boravišta i prebivališta na području Grada Pakraca najmanje 4 mjeseca).

U slučaju da stipendist prima stipendiju iz javnih izvora dulje od dvije akademske godine, ne ostvaruje pravo ponovnog stipendiranja sredstvima Grada Pakraca, a primljeni iznos stipendije mu se otpisuje.

Ukoliko je stipendist ostvario pravo na povoljniju stipendiju iz javnog izvora tijekom akademske godine za koju je već primio stipendiju Grada Pakraca, mora vratiti stipendiju do tada uplaćenih rata za isto razdoblje.“.

Članak 7.

Članak 28. mijenja se i glasi:

„Nakon završetka studija stipendisti su obvezni u roku od 30 dana dostaviti potvrdu o  stečenom zvanju te dokaz o prijavi u Evidenciju nezaposlenih osoba (pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Pakracu, čime dokazuju aktivno traženje zaposlenja u zvanju.

Dužni su aktivno tražiti posao u zvanju sa zadržavanjem mjesta boravišta i prebivališta na području Grada Pakraca najmanje 4 mjeseca, a ukoliko posao ne nađu u tom roku imaju pravo zatražiti otpis obveza iz ugovora o stipendiranju.

U slučaju zapošljavanja u zvanju sa zadržavanjem mjesta boravišta i prebivališta na području Grada Pakraca stipendisti su dužni zadržati zaposlenost najmanje 5 godina, iznimno kraće ukoliko prestanak radnog odnosa nije izazvan osobnom krivnjom radnika,  nakon čega se rješenjem otpisuju prava i obveze iz Ugovora.

Pripravnički staž se ne smatra zapošljavanjem u zvanju, a tijekom trajanja istoga miruju obveze iz ugovora o stipendiranju.“.

Članak 8.

Članak 29. mijenja se i glasi:

„Odlukom gradonačelnika Grada Pakraca, a na zahtjev stipendista, može se trajno ukinuti obveza iz članka 28. ove Odluke, ako bi ta obveza bila ograničenje u daljnjem profesionalnom, znanstvenom ili umjetničkom napredovanju stipendista u smislu nastavka njegova obrazovanja, odnosno stalnog zaposlenja po izvanrednim uvjetima u stečenom zvanju, kao i rješavanju važnih obiteljskih prilika kao što je sklapanje braka i preseljenje.“.

Članak 9.

Članak 30. mijenja se i glasi:

„Stipendist je dužan  vratiti primljenu stipendiju za jednu akademsku godinu studija u slučajevima ukoliko:

– bez opravdanog razloga ne završi godinu studija za koju prima stipendiju,

– bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku studiranja, diplomiranja ili zaposlenju,

– prima stipendiju za deficitarno zanimanje, a promijeni studij za koji mu je stipendija  dodijeljena,

– nije javio, u roku od 15 dana od nastajanja, pozitivne promjene socijalnog statusa u obitelji koje bitno utječu na iznos stipendije koja se dodjeljuje,

– prestane biti redovan student.

Obveza povrata stipendije za jednu akademsku godinu studija stipendistima se utvrđuje Rješenjem.

Stipendist kojemu je utvrđena obveza povrata stipendije ne može više steći niti koristiti pravo stipendiranja sredstvima Grada Pakraca.“.

Članak 10.

Članak 31. mijenja se i glasi:

„Stipendist je dužan vratiti ukupno primljenu stipendiju Grada Pakraca tijekom studija ukoliko je dao netočne podatke ili dokaze u postupku:

– bodovanja za stjecanje prava na stipendiju,

– sklapanja Ugovora o stipendiranju ili

– utvrđivanja prava za nastavak primanja stipendije.

Stipendist je dužan vratiti ukupno primljenu stipendiju Grada Pakraca tijekom studija ukoliko je tijekom studija istovremeno primao i drugu stipendiju iz javnih izvora.

Stipendistima je dozvoljeno primati stipendije iz privatnih izvora koje ne uvjetuju zapošljavanje nakon studija kojim bi se uzrokovala promjena prebivališta i boravljenja stipendista izvan Grada Pakraca.“.

Članak 11.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na sve Ugovore o stipendiranju sklopljene prije stupanja na snagu ove Odluke, a koji i dalje traju.

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 604-01/20-01/5

URBROJ: 2162-04/05-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.