Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca, održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU  O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji pripadaju Gradu Pakracu (u daljnjem tekstu: Grad), visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.

 

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

 

II. VRSTE POREZA

 

Članak 3.

Lokalni porezi Grada su:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju i
  3. porez na kuće za odmor.

 

  1. Prirez porezu na dohodak

 

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7% (sedam posto).

 

  1. Porez na potrošnju

 

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% (tri posto).

 

  1. Porez na kuće za odmor

 

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

 

Članak 7.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor u roku iz čl. 49. Zakona nadležnom poreznom tijelu; nadležno porezno tijelo koristiti će podatke iz službenih evidencija Grada i tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada; a koje će istome dostaviti Grad. Porezno tijelo može radi utvrđivanja činjeničnog stanja provesti dodatne postupke dokazivanja statusa kuće za odmor.

 

III. NADLEŽNOST POREZNOG TIJELA

 

Članak 8.

Poreznim tijelom nadležnim za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor u smislu ove odluke smatra se Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava Požega koja obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i ovrhom poreza i prireza, propisanih ovom odlukom, a temeljem suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza sukladno Pravilniku o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 1/17).

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, 5/20 i „Narodne novine“ br. 27/18, 64/20).

 

Članak 10.

Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i „Narodnim novinama“, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ te se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 410-01/20-01/4

URBROJ: 2162-05/01-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.