Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.g.
  2. Izvješće se nalazi u privitku ovog zaključka.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 022-05/20-01/2

URBROJ: 2162-02/01-20-2

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.