Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 22. sjednici održanoj 21. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije, tekst kojih se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca za potpisivanje Sporazuma o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije u ime Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-05/20-01/1
URBROJ: 2162-04/01-20-1
Pakrac, 21. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.