Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje brdskim električnim biciklima

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE BRDSKIM ELEKTRIČNIM BICIKLIMA

 

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se upravitelj i uređuje se način upravljanja brdskim električnim biciklima, 10 komada, marka: Apache, model: Tuwan e4.

Članak 2.

Ovom odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo, utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na biciklima iz članka 1. ove odluke.

Članak 3.

Sportskoj zajednici Grada Pakraca (dalje u tekstu: Sportska zajednica) daje se ovlaštenje za upravljanje električnim biciklima iz članka 1. ove odluke.

Članak 4.

Sportska zajednica je dužna upravljati električnim biciklima pažnjom dobrog gospodara.

 Članak 5.

Grad Pakrac i Sportska zajednica zaključit će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove odluke.

Članak 6.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 621-01/20-01/1

URBROJ: 2162-05/07-20-1

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.