>

Odluka o imenovanju članova školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac

Odluka o imenovanju članova školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

U Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac ispred osnivača imenuju se:
1. Kristina Milek,
2. Jelena Hihlik,
3. Tomislav Novinc.

Članak 2.

Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/20-01/7
URBROJ: 2162-04/03-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.