Odluka o poništenju Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16, 101/17) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca, KLASA: 410-01/20-01/1, URBROJ: 2162-05/01-20-1 od 18. svibnja 2020. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2020; „Narodne novine“ br. 64/2020).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i u „Narodnim novinama“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 410-01/20-01/2
Urbroj: 2162-05/01-20-1
Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.