Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVODJENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

  1. Ivona Sandrin – mag. prava
  2. Branko Đaniš – dipl. ing. geodezije
  3. Dajana Čavlović – mag. ing. agronomije

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA:320-02/18-01/1, URBROJ:2162-05/09-18-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/18-01/1, URBROJ: 2162-05/09-19-3).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/6

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.