Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKA O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENJU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

Članak 1.

                U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju se:

  1. Igor Matek, mag. ing. agr. – predsjednik
  2. Vera Jandrić, dipl. ing. agr. – zamjenica predsjednika
  3. Dajana Čavlović, mag. ing. agr. – član

Članak 2.

Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

                Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom  14. stavkom 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (KLASA: 320-12/18-01/1, URBROJ: 2162-05/09-18-2).

Članak 5.

                Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-12/20-01/1

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.