>

Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu

Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17. i 70/19.), članka 51. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18. i 98/19.), i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 02/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2020. godine donosi,

ODLUKU O OBAVLJANJU PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM U GRADU PAKRACU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grada), te uvjeti i postupak javnog poziva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 2.

Prijevoz putnika cestovnim turističkim vlakom obavlja se na temelju Rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: Rješenje).
Rješenje izdaje Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), po provedenom javnom pozivu.

Članak 3.

Rješenje se izdaje na vrijeme od jedne godine.
Rješenje nije prenosivo.

Članak 4.

Relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka je u Pakracu: državna cesta D5 – Bolnička ulica –- okretište – parkiralište ispred športske dvorane ( Bolnička kbr. 57)
Gradonačelnik može po potrebi promijeniti relaciju prometovanja cestovnog turističkog vlaka za vrijeme trajanja Rješenja.

Članak 5.

Godišnji vremenski raspored prometovanja cestovnog turističkog vlaka određuje prijevoznik sukladno sezonskom karakteru posla.
Dnevni vremenski raspored prometovanja cestovnog turističkog vlaka određuje prijevoznik uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6.
Cijenu usluge prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom određuje Gradonačelnik.

Članak 7.

Gradonačelnik može zaključkom, u vrijeme održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, političkih, humanitarnih i sličnih manifestacija, odobriti prometovanje cestovnog turističkog vlaka bez provođenja javnog poziva, na vrijeme od najviše 7 dana, na temelju kojeg zaključka će Upravni odjel izdati Rješenje.
Gradonačelnik može bez provođenja javnog poziva i uz ispunjenje uvjeta propisanih ovom Odlukom, zaključkom odobriti prometovanje cestovnog turističkog vlaka s područja susjedne jedinice lokalne samouprave na području Grada Pakraca, na temelju kojeg zaključka će Upravni odjel izdati Rješenje.

Članak 8.

Najniži iznos godišnje naknade određuje Gradonačelnik, a to je ujedno i početni iznos naknade za javni poziv.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

Članak 9.

Odluku o raspisivanju i objavi javnog poziva donosi Gradonačelnik.
Javni poziv raspisuje Upravni odjel.
Postupak javnog poziva provodi Povjerenstvo za provedbu javnog poziva koje imenuje Gradonačelnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Članak 10.

Javni poziv se provodi prikupljanjem pisanih zahtjeva.
Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana.
U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji budu zaprimljeni u pisarnici Grada unutar roka bez obzira na način dostave.

Članak 11.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Grada.
Javni poziv mora sadržavati:
1. djelatnost za koju se isti raspisuje
2. početni godišnji iznos naknade
3. način, mjesto i rok za podnošenje zahtjeva
4. iznos jamčevine koji treba položiti svaki podnositelj
5. naznaku da podnositelj koji odustane od zahtjeva nakon javnog otvaranja zahtjeva gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine
6. rok plaćanja naknade
7. naznaku da se nepotpuni zahtjevi neće uzeti u obzir
8. isprave koje su potrebne kao prilog zahtjevu
9. uvjete za odabir najpovoljnijeg zahtjeva
10. cijenu usluge prijevoza
11. relaciju i vrijeme prometovanja.
Gradonačelnik može u Odluci iz članka 9. ove Odluke propisati i druge uvjete koji mogu biti od značenja za provođenje javnog poziva.

Članak 12.

Zahtjev mora sadržavati:
1. osobne podatke,
2. iznos naknade,
3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
4. dokaz da podnositelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom vlasništvu ima cestovni turistički vlak ili da ima sklopljen ugovor o korištenju cestovnog turističkog vlaka,
5. isprave kojima podnositelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra) – ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva
6. potvrda porezne uprave, da je kao domaća osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva
7. potvrdu da nema dospjelih a nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi – ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva
8. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna vozila),
9. druge potvrde i dokaze u svezi sa uvjetima koje mora zadovoljavati cestovni turistički vlak sukladno ovoj Odluci.
Isprave se mogu dostaviti u izvorniku, ovjerenoj preslici ili običnoj preslici uz uvjet da se izvornici ili ovjerene preslike, po pozivu, moraju dati na uvid.

Članak 13.

O postupku otvaranja zahtjeva sastavlja se zapisnik.
Najpovoljniji zahtjev utvrdit će se, uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva, na temelju kriterija naknade.

Članak 14.

Prijedlog Rješenja sa odabirom najpovoljnijeg podnositelja zahtjeva sa zapisnikom o provedenom javnom pozivu, Povjerenstvo u roku od najviše osam (8) dana od otvaranja zahtjeva, dostavlja Upravnom odjelu.
Podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni o rješenju u roku od osam (8) dana od dana donošenja istog.
Podnositelj zahtjeva prije započinjanja prometovanja cestovnim turističkim vlakom je obavezan ishoditi potrebne suglasnosti sukladno posebnim zakonima za prometovanje na javnim cestama.
Gradonačelnik zadržava pravo da ne prihvati ni jedan prispjeli zahtjev, u kojem slučaju će poništiti javni poziv bez posebnog obrazloženja.

Članak 15.

Rješenje osobito sadrži:
1. naziv, adresu i OIB podnositelja zahtjeva,
2. relacije prometovanja cestovnim turističkim vlakom,
3. vrijeme na koje se izdaje,
4. iznos godišnje naknade i rok uplate,

Članak 16.

Podnositeljima zahtjeva koji ne uspiju u javnom pozivu, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaključivanja javnog poziva, dok se onom podnositelju koji bude izabran kao najpovoljniji uračunava u naknadu.
Podnositelju zahtjeva koji odustane od zahtjeva do javnog otvaranja zahtjeva, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od zahtjeva.

Članak 17.

Rješenje se može ukinuti i prije isteka vremena na koje je izdano:
– na zahtjev prijevoznika
– ako prijevoznik kasni sa plaćanjem godišnje naknade duže od 30 dana
– prestankom pravne ili smrću fizičke osobe prijevoznika
– ako se prijevoznik ne pridržava odredbi Rješenja, ove Odluke i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanju predmetne djelatnosti.

III. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

Članak 18.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, prijevoznik je dužan kod sebe imati:
– rješenje
– cjenik prijevoza.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, vozač mora biti uredno odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima, a cestovni turistički vlak mora biti uredan i čist.

Članak 19.

Vozač cestovnog turističkog vlaka nije dužan primiti putnika ako je:
– putnik fizički agresivan,
– putnik u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava.
Vozač cestovnog turističkog vlaka ne smije prevoziti djecu mlađu od osam godina bez pratnje punoljetne osobe.

Članak 20.

Vozač cestovnog turističkog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu u skladu sa pozitivnim propisima, te ujedno izvršiti kontrolu kupljenih karata za obavljeni prijevoz.

Članak 21.

Nakon završene vožnje vozač cestovnog turističkog vlaka dužan je pregledati vozilo i eventualno nađene stvari predati Policijskoj postaji.

Članak 22.

Okretišta i stajališta cestovnog turističkog vlaka moraju biti posebno obilježena.
Posebna oznaka na okretištu i stajalištu cestovnog turističkog vlaka mora sadržavati:
– naziv prijevoznika
– natpis stajalište cestovni turistički vlak
– vrijeme polaska i dolaska
– cjenik izražen u kunama.

Članak 23.

Prijevoznik je dužan obilježiti i postaviti oznake iz članka 22. ove Odluke o svom trošku.
Obilježavanje i postavljanje oznaka iz članka 22. ove Odluke prijevoznik mora izvršiti prema uputama Upravnog odjela.

IV. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad provedbom ove odluke obavlja komunalni redar Grada Pakraca.

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/20-01/7
Ur.broj: 2162-06/01-20-02
Pakrac, 20. srpanj 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.