Odluka o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. donosi

ODLUKU O PROVEDBI

PROGRAMA MJERA POTPORA PODUZETNICIMA GRADA PAKRACA

ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

 

I. UVOD

 

Svjetska zdravstvena organizacija, dana 11. ožujka 2020. godine proglasila je pandemiju virusa COVID-19, te je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20; nastavno:  Odluka Stožera).

Naprijed navedenom Odlukom Stožera, obustavljen je rad većine gospodarskih subjekata različitih djelatnosti, obustavljen je rad pružateljima različitih usluga (ugostiteljskim objektima, trgovinama, teretanama, dječjima igraonicama i  igralištima i dr.), osim prehrambenih trgovina, ljekarni i sličnih djelatnosti.

Kako bi se umanjili negativni učinci nastali proglašenom epidemijom virusa COVID-19, potrebno je pronaći iznaći mogućnosti kako bi se gospodarskim subjektima pogođenim navedenom epidemijom umanjile negativne posljedice i olakšalo poslovanje.

Cilj ove Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicama Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 (nastavno u tekstu: Program) je nastavak obavljanja gospodarskih djelatnosti obrtnika, trgovačkih društava i ostalih gospodarskih subjekata kao i očuvanje radnih mjesta.

Program je namijenjen svim gospodarskim subjektima koji imaju sjedište na području Grada Pakraca, subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca te negospodarskim subjektima kojima je obavljanje njihovih aktivnosti  obustavljeno Odlukom Stožera.

II. OPĆI UVJETI

 

Prihvatljivi korisnici mjera su gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca, kao i gospodarski subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Pakraca; te negospodarski subjekti kojima je obavljanje djelatnosti obustavljeno Odlukom Stožera; a uz ostale posebne uvjete na dan 29. veljače 2020. godine nisu imali nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu ili su te obveze podmirili do stupanja na snagu ovog Programa, odnosno najkasnije do podnošenja zahtjeva.

Grad Pakrac će se koristiti svojim evidencijama i evidencijama drugih nadležnih tijela za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora po ovom Programu.

Gradsko vijeće Grada Pakraca je na svojoj 18. sjednici održanoj 21. ožujka 2020. g. već donijelo Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakupce javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca te Odluku o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kojima su obveznici oslobođeni plaćanja komunalne naknade te zakupnine za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pakraca za vrijeme obustave rada temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20) od 19. ožujka 2020.

Za ostvarivanje prava po prethodno navedenim odlukama prihvatljivi korisnici moraju podnijeti zahtjev za odgovarajućom dokumentacijom na dostavu kojeg će korisnici biti pozvani istovremeno sa pozivom za podnošenje zahtjeva po ovom Programu.

III. MJERE POTPORE

Grad Pakrac će provesti ovaj program potpore za poduzetnike kroz sljedeće mjere:

 1. Mjera 1. – Oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu Pakracu

Ova mjera podrazumijeva:

 1. Oslobođenje plaćanja naknade za korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 100% za razdoblje od datuma početka obavljanja djelatnosti nakon isteka roka u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti pa do 31. prosinca 2020. g.
 2. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje javnih površina za razdoblje od datuma početka obavljanja djelatnosti nakon isteka roka u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti pa do 31. srpnja 2020. g.
 3. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade pravnim osobama koje obavljaju djelatnost smještaja za razdoblje od datuma početka obavljanja djelatnosti nakon isteka roka u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti pa do  31. listopada 2020. g.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti obveznici plaćanja komunalne naknade, odnosno naknade za korištenje javne površine kojima je bio obustavljen rad Odlukom Stožera. Korisnici mjere 1.1 su obveznici plaćanja naknade za korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti kojima je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti Odlukom Stožera, korisnici mjere 1.2 su svi ostali gospodarski subjekti kojima je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti istom Odlukom Stožera, a korisnici mjere 1.3 su pravne osobe koje obavljaju djelatnost smještaja na području Grada Pakraca, a kojima je bilo obustavljeno poslovanje Odlukom Stožera.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

Istekom rokova utvrđenih mjerom 1.1, 1.2 i 1.3 obveznici plaćanja komunalne naknade i  naknade za korištenje javnih površina nastavno se zadužuju za predmetne obveze utvrđene prethodnim rješenjima ili drugim odgovarajućim aktima.

 1. Mjera 2. –  Odgoda od plaćanja obveza prema Gradu Pakracu

 

Ova mjera podrazumijeva odgodu od plaćanja zaduženja za komunalnu naknadu i naknade za zakup javnih površina i poslovnih  prostora u vlasništvu Grada Pakraca; a za prostore koji se koriste za obavljanje gospodarske djelatnosti za svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti obveznici plaćanja komunalne naknade i obveznici plaćanja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca i naknade za zakup javnih površina.

Za odgođene mjesece zaduženje se mora platiti najkasnije do 31. prosinca 2020. godine, a na odgođena zaduženja neće se obračunavati zakonske zatezne kamate.

Mjera se provodi automatizmom.

 1. Mjera 3. – Odgoda slanja opomena i pokretanja postupaka prisilne naplate

Ova mjera podrazumijeva da Grad Pakrac do 31. prosinca 2020. godine odgađa slanje opomena te pokretanje i provedbu postupaka prisilne naplate za sva gradska potraživanja; osim za ona kojima prijeti zastara.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca, kao i subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi automatizmom.

 1. Mjera 4. – Besplatne usluge LRA Poduzetničkog centra Pakrac d. o. o.

LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac će do 31. prosinca 2020. godine bez naknade pružati usluge za subjekte koji obavljaju gospodarsku djelatnosti vezane za  prijave na mjere ublažavanja posljedica epidemije virusa COVID-19 koje donose Vlada Republike Hrvatske, Požeško-slavonska županija i Grad Pakrac.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi automatizmom.

 1. Mjera 5. – Sufinanciranje zakupa poslovnog prostora

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje zakupa poslovnih i drugih prostora koji služe za obavljanje gospodarske djelatnosti u visini od 50% plaćene zakupnine za vrijeme u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti Odlukom Stožera.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca, a istu obavljaju u poslovnom i drugom prostoru na području Grada Pakraca temeljem ugovora o zakupu sa zakupodavcem koji je fizička ili pravna osoba; a poslovanje im je bilo obustavljeno temeljem Odluke Stožera.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 6. – Sufinanciranje nabave opreme i higijenskih sredstava za obavljanje djelatnosti

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje nabave opreme i higijenskih sredstava za osobnu zaštitu i postizanje uvjeta za obavljanje djelatnosti prema naputcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Sufinancirati će se do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do ukupno 5.000,00 kn po gospodarskom subjektu. Mjera će se provoditi do prestanka provedbe propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a najduže do 31. prosinca 2020. godine.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca, a za čije obavljanje moraju osigurati uvjete za protuepidemijski sigurno obavljanje svoje djelatnosti.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 7. – Sufinanciranje novog zapošljavanja

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje novog zapošljavanje osoba sa prebivalištem na području Grada Pakraca. Sufinancirati će se iznos od 5.000,00 kn po novozaposlenoj osobi temeljem zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet da korisnik mjere nije smanjivao broj zaposlenih u odnosu na dan 29. veljače 2020. godine. Pojedinačnom korisniku mjere može se odobriti sufinanciranje za najviše četiri osobe. Obrtnici koji otvore obrt nakon 1. ožujka 2020. godine i osnivači trgovačkog društva koji su članovi uprave, odnosno zaposlenici u društvu se ne smatraju novozaposlenim osobama u smislu ove mjere. Mjera će se provoditi do prestanka provedbe propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a najduže do 31. prosinca 2020. godine.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 8. – Sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkog društva i otvaranja obrta

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkog društva i otvaranja obrta sa sjedištem na području Grada Pakraca koji su ostvareni od 1. prosinca 2019. g. do 30. studenog 2020. godine i to u iznosu od 90% ostvarenih troškova. Korisnik sredstava obavezan je obavljati djelatnost, odnosno zadržati sjedište trgovačkog društva ili obrta na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci od isteka mjeseca u kojem je predan zahtjev za ostvarivanje poticaja temeljem ove mjere.

Korisnici mjere su svi novoosnovana trgovačka društva i novootvoreni obrti sa sjedištem na području Grada Pakraca u razdoblju od 1. prosinca 2019. g. do 30. studenog 2020. godine.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 9. – Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac:

– Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac

– Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac

– Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za proizvodne djelatnosti:

– prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova

– treću godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova

– četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova

te za uslužne djelatnosti:

– prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova

Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu i redovni zajednički troškovi. Prihvatljivi su troškovi nastali u periodu od 1. prosinca 2019. g. do 30. studenog 2020. godine.

Korisnici mjere su gospodarski subjekti koji sa LRA Poduzetničkim centrom Pakrac d. o. o. Pakrac imaju zaključenje ugovore o zakupu poslovnih prostora.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva zakupca prostora, a putem LRA Poduzetničkog centra Pakrac.

IV. PROVEDBA MJERA ZA PODUZETNIKE I UVJETI DODJELE

Potpore za poduzetnike iz ovog Programa nemaju obilježja državne potpore male vrijednosti, jer su sastavni dio gospodarskih mjera predloženih od Vlade Republike Hrvatske koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima te su usmjerene na subjekte koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Ovaj odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i na web stranici Grada Pakraca.

 

V. PODNOŠENJE PRIJAVA I POSTUPAK DODJELE

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Daje se ovlaštenje gradonačelnici Grada Pakraca za objavu javnog poziva za podnošenje zahtjeva temeljem ovog Programa, kojim pozivom će biti utvrđen način podnošenja prijave, obrasci za podnošenje zahtjeva, specifikacija potrebne dokumentacije te ostale odredbe za provedbu ovog Programa.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/20-01/1

URBROJ:2162-05/01-20-1

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.