Odluka o poništavanju Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20); i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18, 9/19) gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

ODLUKU

O PONIŠTAVANJU PROGRAMA POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Poništava se Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništava na području Grada Pakraca za 2020. godinu, KLASA: 300-01/20-01/1, URBROJ: 2162-05/01-20-1 od 7. veljače 2020. godine.

Poništava se Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2020. godinu, KLASA: 300-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/01-20-1 od 10. veljače 2020. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internet stranici Grada Pakraca te u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

G R A D O N A Č E L N I C A

 

KLASA: 300-01/20-01/1

URBROJ: 2162-05/01-20-02

Pakrac, 11. svibnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r