Odluka o usvajanju Programa za mlade grada Pakraca u sklopu projekta #Gradmladih #Pokrenise

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj  4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) na četrnaestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca održanoj 9. ožujka 2020. donosi

ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA ZA MLADE GRADA PAKRACA U SKLOPU PROJEKTA #GRADMLADIH #POKRENISE

 

Članak  1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) usvaja Program za mlade grada Pakraca izrađen u sklopu projekta #Gradmladih #Pokrenise financiranog s 689.517,50 kuna dobivenih na natječaju „Podrška programima usmjerenim mladima“ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz Europskog socijalnog fonda.

Članak  2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 401-05/18-01/1

URBROJ: 2162-05/08-20-2

Pakrac, 9. ožujka 2020. g.

Predsjednik:   Miroslav Ivančić v. r.