Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Temeljem članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. I 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09., 1/13., 6/13.,3/15., i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj  dana 9. ožujka 2020. g. donosi

ODLUKU O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACA

 

I. Predmet odluke i polazne odredbe

Članak 1.

Ovom odlukom pristupa se izradi treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07., 02/12. i 03/15.),  u daljnjem tekstu: Izmjena i dopune Plana.

Članak 2.

Nositelj izrade Izmjena i dopune Plana je Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

II. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

 

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopune Plana je Zakon o prostornom uređenju  („Narodne novine“, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19).

Izmjene i dopune Plana izradit će se u skladu sa Zakonom iz stavka 1. ovog članka, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98., 39/04., 45/04.,163/04. i 9/11.), te drugim važećim zakonima i propisima.

III. Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Članak 4.

Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana su sljedeći :

– usklađenje sa zakonima i posebnim propisima,

– usklađenje sa prostornim i sektorskim dokumentima županijske i gradske razine,

– izmjene i dopune Plana temeljem potreba Grada Pakraca (osiguranje prostornih preduvjeta za razvoj gospodarskih i društvenih djelatnosti, poboljšanje značajki i korištenje prostora za razvoj naselja, osiguranje prostornih preduvjeta za smještaj infrastrukturnih sustava; prometne i komunalne infrastrukture, zaštita prirodne i kulturne baštine i dr.),

– izmjene i dopune Plana temeljem zahtjeva i prijedloga javnopravnih tijela, te pravnih i fizičkih osoba.

 

IV. Obuhvat Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Članak 5.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana  jednako je obuhvatu osnovnog Plana, odnosno jednak je administrativnom teritoriju pripadajućem JLS – Grad Pakrac.

 

V. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Članak 6.

–  Prostorni plan donijet je 2007. godine

– Prostorni plan je izmijenjen i dopunjen 2010. godine, u svrhu realizacije razvojnih i gospodarskih programa Grada Pakraca, komunalnog uređenja i prometa, te usklađenja sa Izmjenom i dopunom  Prostornog plana Požeško-slavonske županije i izmijenjenim zakonskim propisima.

–  Prostorni Plan 2015. godine usklađen je sa Zakonom o prostornom uređenju („N.N.“ br., 153/13).

– Ovim Izmjenama i dopunama Plana ne mijenjaju se koncepcijske postavke, niti osnovni strateški ciljevi razvoja Grada Pakraca, odnosno prostora Grada Pakraca.

– Ovim Izmjenama i dopunama Plana vrši se usklađenje Plana sukladno potrebama, te ciljevima i programskim polazištima utvrđenim ovom Odlukom.

VI. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Članka 7.

Polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana je plan šireg područja (Prostorni plan uređenja Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 5/02., 5a/02., 4/11., 4/15., i 5/19) i Prostorni plan uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07., 02/12., i 03/15.).

Članak 8.

Ciljevi izrade Izmjena i dopune  Plana istovjetni su ciljevima Prostornog plana uređenja Grada Pakraca, a referirani na dokumente prostornog uređenja u nadležnosti države, plan šireg područja odnosno na razloge izrade utvrđenim u članku 4. ove Odluke.

U skladu s razvojnim potrebama Grada Pakraca utvrđuju se sljedeća osnovna programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana :

– analiza i redefiniranje građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova izvan naselja prema utvrđenim mogućnostima i potrebama,

– analiza i određivanje neuređenih dijelova građevinskih područja i izgrađenih dijelova građevinskih područja koji su planirani za urbanu preobrazbu/sanaciju ,

– revizija planskih postavki i usklađenje s izrađenom dokumentacijom u segmentu prometne i komunalne infrastrukture,

– usklađenje s propisima iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode, te gospodarenja otpadom,

– osiguranje prostora za gospodarsku namjenu, te osiguranje prostornih preduvjeta za daljnju afirmaciju turističke djelatnosti,

– redefiniranje odredbi za provedbu sukladno obvezama posebnih propisa, te potrebama uočenim dosadašnjom provedbom Plana

– za dijelove građevinskog područja, za koje se prema ovom Zakonu obvezno donosi urbanistički plan uređenja, propisivati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

Na temelju analiza iz prethodnog stavka ovog članka, donijet će se smjernice i kriteriji za utvrđivanje građevinskih područja.

VII. Popis potrebnih stručnih podloga za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

 

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana biti će pribavljene od Državne geodetske uprave, ažurirane podloge u HTRS 96/TM projekciji za područje Grada Pakraca :

 –  topografska karta /TK25/ u mjerilu 1 : 25000,

 –  digitalna orto-foto karta /DOF/ u mjerilu 1 : 5000,

 –  digitalni katastarski planovi za katastarske općine na području obuhvata Plana u mjerilu 1 : 1000.

U izradi Izmjena i dopuna Plana koristit će se dokumentacija i podaci koje će dostaviti tijela i osobe određene posebnim propisima.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije potrebno pribavljanje posebnih stručnih podloga.

Sukladno odredbama posebnih zakona proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Plana na okoliš, temeljem kojeg je Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije pod Klasa: 351-03/19-01/52; Ur.broj: 2177/1-06-06/12-19-10 od 14.01.2012. godine izdao mišljenje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N., br. 3/2017), te da je u postupku utvrđeno da Izmjene i dopune PPU grada Pakraca neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i prirodu, te da s obzirom na obilježja i smještaj planiranih sadržaja  se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

VIII. Način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Članak 10.

Stručna rješenja za Izmjene i dopune Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, a koristit će se također programska rješenja i stručne podloge koje posjeduju upravni odjeli i poduzeća Grada Pakraca.

IX. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna prostornog plana, te drugih sudionika u izradi izmjena i dopuna prostornog plana

Članak 11.

Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve i sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana, te drugi učesnici u izradi izmjena i dopuna Plana, utvrđeni su popisom kako slijedi:

– Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

– Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78,p.p. 1034, Zagreb,

– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Runjanovina 2, Zagreb,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Trg M. Peića 3,  Požega,

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb,

– Ministarstvo državne imovine, Dežmanova ul. 10, Zagreb,

– Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,  Trg kralja Krešimira IV, br.1, Zagreb,

– MUP, PU Požeško-slavonska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Josipa Runjanina 1, Požega

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Požega, Kralja Krešimira 1

– Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega

– Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega

– Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Ispostava Pakrac

– Bjelovarsko-bilogorska županija, Ante Starčevića 8, Bjelovar

– Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV, Slavonski Brod

– Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Ante Starčevića 8, Bjelovar

– Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV, 1, Slavonski  Brod

– HAOP, Radnička cesta 80/7, Zagreb,

– HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,

–  Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar

–  Hrvatske šume d.o.o. UŠP Požega, Milke Trnine 2, Požega

–  Hrvatske šume d.o.o. UŠP  Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška

–  Javna ustanova za zaštitu prirodnih vrijednosti Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega

– Hrvatske vode,  Ulica grada Vukovara 220 , Zagreb

– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod

– Hrvatske ceste d.o.o., Središnji ured, Odjel za razvitak i upravljanje, za upravljanje i održavanje državnih cesta, Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, Zagreb,

– Hrvatske ceste d.o.o. , PJ Osijek, Ispostava Slavonski Brod, I.G. Kovačića 58, Slavonski Brod

– HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje Elektra Križ, Trg sv. Križa 7,  Križ

– HEP-Prijenos, Sektor za izgradnju i investicije, Odjel za pripremu izgradnje i izgradnju, Vukovarska 37, Zagreb,

– HOPS hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,

– Hrvatske željeznice, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb

– HRT, Odašiljači i veze, Plansko tehnološki odjel, Prisavlje 3, Zagreb

– HP- Hrvatska pošta d.d, Jurišićeva 13, Zagreb

– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb

– HCR SISAK, Ante Kovačića 10, Sisak

– URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI, Ispostava Pakrac

– HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb

– Županijska uprava za ceste, Matije Gupca 6, Požega

– DGU, Područni ured za katastar Požega, Županijska 11/1, Požega

– PLINACRO d.o.o. za transport prirodnog plina, Savska cesta 88a,10000 Zagreb,

– INA d.d. , Sektor za proizvodnju nafte i plina, Služba proizvodnje i razrade-

   Hrvatska-kopno, PJ za upravljanje projektima u proizvodni, Avenija V. Holjevca 10, p.p. 555, 10020 Zagreb

– Odašiljači i veze d.o.o, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb,

– CCCA- Agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284., Zagreb

– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac,

– VIP net d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb,

– Metronet telekomunikacije d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb,

– Optima d.d. Savska 5, Zagreb,

– HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Regija 4 – Istok, Alojzija Stepinca 8B, Osijek

– T- Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, Zagreb,

– Tele 2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Ulica grada Vukovara 269 d., Zagreb

– Turistička zajednica Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega

–  Županijska razvojna agencija, Županijska 7, Požega

–  Centar za socijalnu skrb Pakrac, P. Preradovića 1, Pakrac

–  Hrvatska gospodarska komora, Vukovarska 6, Požega

–  UDU u Požeško-slavonskoj županiji, Odsjek za gospodarstvo, Županijska 11, Požega

– GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik

– OPĆINA OKUĆANI, Trg  dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

– OPĆINA DEŽANOVAC, Dežanovac 308 A, Dežanovac

– OPĆINA  SIRAĆ, Stjepana Radića 120/1, Sirač

– OPĆINA  BRESTOVA, Požeška 76, Brestovac

– OPĆINA CERNIK, Frankopanska 117, Cernik

– Mjesni odbori-svi

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 12.

Javnopravna tijela i drugi učesnici u izradi Izmjena i dopuna Plana iz članka 11. ove Odluke pozvat će se,  sukladno odredbama Zakona iz članka 3. ove Odluke da, u roku od 30 dana, dostave svoje zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

U zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna Plana iz stavka 1. ovog članka moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se zahtjevi temelje. Ako to ne bude učinjeno, nositelj izrade postupit će sukladno odredbama Zakona iz članka 3. ove Odluke.

X. Rok za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Članak 13.

Ovom odlukom daju se najduži i/ili Zakonom propisani rokovi za izradu pojedinih faza u postupku izrade i donošenja Plana:

  • Dostava Zahtjeva od strane tijela i osoba, određenih posebnim propisima: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom za dostavu Zahtjeva,
  • Utvrđivanje izrađivača Plana: najkasnije do dana zaprimanja Zahtjeva,
  • Dostava Koncepcije prijedloga Plana za Javnu raspravu: najkasnije 30 dana od dana dostave potrebne planske dokumentacije i Zahtjeva izrađivaču Plana,
  • Dostava Nacrta prijedloga Plana za Javnu raspravu: najkasnije 60 dana od dana potvrde Koncepcije prijedloga Plana za Javnu raspravu,
  • Utvrđivanje Prijedloga za Javnu raspravu, Javni uvid: 30 dana,
  • Izrada Izvješća o javnoj raspravi: 15 dana od okončanja javne rasprave i javnog uvida,
  • Dostava Nacrta konačnog prijedloga Plana: najviše 30 dana od dostave Izvješća o javnoj raspravi izrađivaču Plana,
  • Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 7 dana po proteku roka iz prethodne točke,
  • Donošenje Plana na Gradskom vijeću.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do produženja ili smanjenja trajanja pojedine faze, ostali rokovi se pomiču uz obrazloženje, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze sve sukladno ovom članku Odluke.

Rokovi određeni odredbama Zakona ne mogu se mijenjati.

 

XI. Izvori financiranja izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Članak 14.

Sredstava za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

 

XII. Završne odredbe

 

Članak 15.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana obvezuje se da, u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke :

– obavijesti javnost o izradi Izmjena i dopuna Plana,

– ovu Odluku dostavi Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,

– ovu Odluku dostavi tijelima iz članka 11. ove Odluke sa pozivom za dostavu zahtjeva za izradu Plana.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/19-01/8

URBROJ: 2162-06/01-20-03

Pakrac, 9. ožujka  2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.