Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijedloga projekata udruga Grada Pakraca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 7. Odluke o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama Grada Pakraca, („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/15), članka 25.  Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/20), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA OCJENJIVANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA UDRUGA

Članak 1.

Povjerenstvo Grada Pakraca za ocjenjivanje prijedloga projekata čine članovi (abecednim redom):

  1. Ajman Domagoj,
  2. Černi Borislav,
  3. Gazić Vladimir,
  4. Kiš Danijela  i
  5. Sabo Seleši Gabrijela.

Mandat članovima Povjerenstva za ocjenjivanje prijedloga projekata započinje danom donošenja ove Odluke i traje 4 godine, a tijekom obavljanja zadaća za svoj rad članovi povjerenstva ne primaju naknadu.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva iz članka 1. Ove Odluke dužni su prije početka obavljanja zadaća potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te u skladu sa zakonskim odredbama donijeti poslovnik o radu Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva tijekom mandata i obavljanja zadaća iz ove Odluke imaju obvezu čuvati povjerljivim sve podatke kojima raspolažu, postupati isključivo na temelju pravila struke i objektivnih pokazatelja te u skladu s nacionalnim propisima, djelovati potpuno neovisno, nepristrano i jednako prema svim projektnim prijedlozima u postupku odabira, bez ikakvih vanjskih utjecaja.

U slučaju nastanka okolnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti objektivnost i nepristranost ili ugroziti načelo izbjegavanja sukoba interesa, članovi Povjerenstva dužni su osobno zatražiti izuzeće a u protivnom će ih se odlukom nadležnog tijela izuzeti iz članstva Povjerenstva u odnosu na predmetni postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Članak 3.

Zadaća članova Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke je praćenje tijeka javnih poziva, razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile formalne uvjete javnih poziva/natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje za svaki pojedini Javni poziv. Ocjenjivanje se vrši na sjednicama na kojima se vodi zapisnik.

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja Povjerenstvo izrađuje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojemu konačnu odluku donosi gradonačelnik za svako pojedino područje.

Članak 4.

Ocjenjivanje iz članka 2. ove Odluke Povjerenstvo je dužno obaviti u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava po javnom pozivu/natječaju uključujući izradu prijedloga gradonačelniku za odobravanje financijskih sredstava za programe, projekte udruga.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

KLASA: 007-01/20-01/1

URBROJ: 2162-04/06-20-2

Pakrac, 21. siječnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.