Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Opće županijske bolnice i bolnice hrvatskih veterana Pakrac

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADONEČELNICI ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NATJEČAJU ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA PAKRAC

 

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost gradonačelnici za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju zemljišta oznake k.č.br. 1193/3, zk. ul. 956, k.o. Pakrac, površina 15.876 m2, građevinsko zemljište („Gospodarska zona Pakrac 5“) u vlasništvu Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, objavljenom u „Pakračkom listu“ br. 573, od 28. veljače 2020. g.  do iznosa od 600.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-09/20-01/1

URBROJ: 2162-04/01-20-1

Pakrac, 9. ožujka 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.