Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

( „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/15) mijenja se članak 6. i sada glasi:

„Za poslove stručnog vrednovanja i ocjenjivanja prijedloga udruga, ustanova te samostalnih i slobodnih umjetnika u kulturi gradonačelnica će imenovati članove Povjerenstva za kulturu Grada Pakraca“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 612-01/20-01/1

URBROJ: 2162-04/06-20-1

Pakrac, 8. siječnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.