Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem odredbi članaka 20. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ 17/19) , članaka 19. Statuta Gradske knjižice Pakrac i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine donijelo je

 

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJIICE GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC

 

Članak 1.

                Za ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac imenuje se Monika Lucić Fider iz Dobrovca, sa danom 1. siječnjem 2020. godine.

 

Članak 2.

                Mandat imenovanoj ravnateljici iz članka l. ove Odluke traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana na tu funkciju.

 

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-04/19-01/5

URBROJ: 2162-04/03-19-6

Pakrac, 13. prosinca 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.