>

Odluka o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca

Odluka o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O MJERAMA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju mjere, korisnici i nositelji za provedbu mjera, sredstva, kriteriji i postupak za provedbu mjera, kao oblik pomoći mladim obiteljima pri rješavanju njihovog stambenog pitanja na području Grada Pakraca.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Mjere koje se propisuju ovom Odlukom su:

  1. Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
  2. Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
  3. Financijska pomoć mladoj obitelji pri izgradnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
  4. Financijska pomoć mladoj obitelji pri adaptaciji/rekonstrukciji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Korisnici sredstava po ovoj odluci su mlade obitelji.

Mlada obitelj u smislu ove Odluke je bračna ili izvanbračna zajednica koju čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca, ukoliko ih imaju, odnosno jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetom da barem jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva.

Članak 4.

Dodjela financijskih sredstava iz mjera opisanih u čl. 2. ove Odluke ostvaruje se uz sljedeće osnovne uvjete:

  • da su podnositelj zahtjeva ili članovi njegove obitelji koji s njim žive mlađi od 40 godina,
  • da se građevinsko zemljište ili stambena građevina koju kupuju, grade ili adaptiraju/rekonstruiraju nalazi na području Grada Pakraca,
  • da podnositelj zahtjeva i članovi zajedničkog kućanstva imaju prebivalište na području Grada Pakraca u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno da će ga prijaviti u roku 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ukoliko se radi o kupnji/adaptaciji/rekonstrukciji stambenog objekta, ili u roku od 12 mjeseci ukoliko se radi o izgradnji stambenog objekta,
  • da podnositelj zahtjeva i članovi njegova zajedničkog kućanstva, osim nekretnine za koju podnose zahtjev, nemaju u svom vlasništvu drugo građevinsko zemljište, obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske,
  • da podnositelj zahtjeva ili član njegove obitelji ima u trenutku podnošenja zahtjeva važeći zemljišnoknjižni uložak kojim dokazuje vlasništvo svoje prve nekretnine za koju podnosi zahtjev.

Članak 5.

Visinu sredstava, detaljnije kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove odluke određuje gradonačelnica Grada Pakraca objavom javnog poziva.

Članak 6.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 370-01/19-01/2

URBROJ: 2162-04/01-19-1

Pakrac, 13. prosinca 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.