Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019. te o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.
  2. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.
  3. Izvješće iz točke 1. i plan iz točke 2. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
  4. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/19-01/2

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.