Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na  temelju  članka  40.  stavak  3.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  (“Narodne novine”  br.  68/18, 110/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. studenog 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                Ovim Pravilnikom uređuje se način poslovanja Vlastitog pogona Grada Pakraca (dalje u tekstu: Vlastiti pogon), broj potrebnih djelatnika, te opis i popis osnovnih poslova i radnih zadataka sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Članak 2.

                Djelokrug rada Vlastitog pogona određen je člankom 2. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/05, 9/11, 8/19).

Vlastiti pogon ustrojava se kao jedinstvena ustrojstvena cjelina bez posebnih organizacijskih jedinica.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.

Članak 3.

                Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

Upravitelja pogona imenuje  i razrješava gradonačelnik.

Upravitelj pogona organizira i vodi rad Vlastitog pogona te odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona.

Stručne poslove za potrebe Vlastitog pogona (računovodstvene, financijsko-materijalne, pravne, kadrovske i dr.) obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Članak 4.

                Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona donosi, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, upravitelj Vlastitog pogona najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu.

                Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i radnih zadataka iz djelokruga Vlastitog pogona, potreban broj izvršitelja te sredstva potrebna za njegovu realizaciju.

                Prijedlog godišnjeg programa za sljedeću kalendarsku godinu, upravitelj dostavlja gradonačelniku najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

                Izvješće o ostvarenju plana i programa za proteklu kalendarsku godinu izrađuje upravitelj Vlastitog pogona i podnosi ga gradonačelniku na usvajanje najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 5.

                Tjedno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona raspoređeno je u pet, odnosno šest radnih dana i iznosi četrdeset radnih sati tjedno.

                Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.

Dnevni odmor djelatnika Vlastitog pogona tijekom radnog vremena traje 30 minuta.

Iznimno od odredbi st. 2. ovog članka, zbog osobito opravdanog razloga, odnosno organiziranja poslovanja, upravitelj Vlastitog pogona može utvrditi i drugačije dnevno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona.

Članak 6.

                Službenici i namještenici zatečeni u službi u Vlastitom pogonu, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, a bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.

Članak 7.

                Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/18) i Pravilnik o radnom vremenu Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/18).

Članak 8.

                Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/19-01/1

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Sistematizacija radnih mjesta Vlastitog pogona Grada Pakraca

1.       UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 3. 10.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Vlastitog pogona 70
utvrđuje plan i program rada te mjere za njihovu provedbu 10
podnosi izvješće o radu Vlastitog pogona 10
obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Odlukom o osnivanju i ustrojstvu Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama
2.       VOZAČ KAMIONA

broj izvršitelja: 2 Osnovni podaci o radnom mjestuKATEGORIJAPOTKATEGORIJARAZINAKLASIFIKACIJSKI RANGIV.Namještenici II. potkategorije1.11.Opis poslova radnog mjestaOPIS POSLOVA I ZADATAKAPribližan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog poslaupravlja teretnim vozilom za prijevoz različitog materijala i robe za potrebe poslova Vlastitog pogona90obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona10Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjestaPOTREBNO STRUČNO ZNANJEsrednja stručna sprema, dozvola za upravljanje vozilima „C“ ili „C E“ kategorijeSLOŽENOST POSLOVAstupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih strukaSAMOSTALNOST U RADUstupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problemaSTUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMAstupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacijaSTUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKAstupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

3.       RUKOVATELJ RADNIM STROJEM

broj izvršitelja: 2 Osnovni podaci o radnom mjestuKATEGORIJAPOTKATEGORIJARAZINAKLASIFIKACIJSKI RANGIV.Namještenici II. potkategorije1.12.Opis poslova radnog mjestaOPIS POSLOVA I ZADATAKAPribližan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog poslaobavlja poslove utovara i istovara različitih materijala i tereta, iskopi, ravnanje tla, ostali srodni poslovi vezani uz uređenje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i zemljišta90obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona10Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjestaPOTREBNO STRUČNO ZNANJEsrednja stručna sprema, uvjerenje o osposobljenosti  za rukovanje i rad građevinskim strojevima: bager/građevinska kombinirkaSLOŽENOST POSLOVAstupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih strukaSAMOSTALNOST U RADUstupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problemaSTUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMAstupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacijaSTUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKAstupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

4.       VRTLAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 1. 12.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja poslove hortikulturnog uređenja javnih površina kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, uvjerenje o osposobljenosti  za zanimanje vrtlar
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke
5.       POMOĆNI RADNIK

broj izvršitelja: 10

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 2. 13.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju objekata, javnih površina i nerazvrstanih cesta, obavlja poslove održavanja strojeva i opreme s kojima radi, obavlja pomoćno-tehničke poslove pri organizaciji gradskih manifestacija, obavlja poslove hortikulturnog uređenja javnih površina 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE niža stručna sprema ili osnovna škola
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove
SAMOSTALNOST U RADU
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi