Plan razvoja mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13),  članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17)  i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6713, 3/15 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. donijelo je

PLAN RAZVOJA MREŽE

DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca,  iskaz je usklađenosti potreba građana s područja Grada Pakraca te financijskih mogućnosti.

Prava i obaveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguravanjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Grada Pakraca u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj moraju imati odobrenje za početak obavljanja djelatnosti izdano od nadležnog Ureda državne uprave u Požeško slavonskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

 

Članak 3.

Na području Grada Pakraca djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac čiji je osnivač Grad Pakrac.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu i područnim vrtićima.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Pakracu, Matice hrvatske 13/B, a područni vrtići Dječjeg vrtića nalaze se u Pakracu-Kalvarija te naseljima; Badljevina, Donja Obrijež, Prekopakra.

 

Članak 4.

Mrežu dječjih vrtića na području Grada Pakraca čini Dječji vrtić “Maslačak“ Pakrac koji obavlja svoju djelatnost na pet lokacija sukladno podacima u tablici koja je sastavni dio ove odluke.

Članak 5.

Redoviti vrtićki program  može se provoditi u matičnom vrtiću i svim objektima vrtića.

Redoviti jaslički program može se provoditi u matičnom objektu vrtića.

Program javnih potreba za djecu s teškoćama, program predškole te drugi odobreni programi odgoja, kao i kraći programi (igraonice) se mogu provoditi u svim objektima vrtića ovisno o zainteresiranosti i veličini grupa.

Program predškole, koji je u cijelosti besplatan za djecu i roditelje, provodi se u trajanju 250 sati u godini prije polaska djeteta u školu, u prostorima vrtića čija lokacija ovisi o broju polaznika programa.

Članak 6.

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa se utvrđuje za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08., i 90/10.) te potrebama i sposobnostima djece.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića se usklađuje s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

 

Članak 7.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića Grada Pakraca može se proširivati otvaranjem novih objekata ili izdvojenih lokacija sukladno stvarnoj potrebi, odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Na području Grada Pakraca mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Grad Pakrac nije osnivač, ali Grad Pakrac ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

 

Članak 8.

Grad Pakrac, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu za tekuću godinu te po posebnim odlukama i programima sufinancira dio roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

Ovaj Plan dostavlja se Požeško slavonskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Požeško slavonske županije i utvrđivanja mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja.

 

Članak 10.

                Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-02/19-01/06

URBROJ: 2162-04/05-19-01

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

red.

br.

 

 

 

 

Naziv i vrsta predškolske ustanove

 

 

 

Lokacija (mjesto), naziv ulice i kućni broj

 

 

Neto površina zatvorenog

prostora

 

 

Otvoreni

prostor

 

 

Optimalni

br.djece u prostoru

  Broj grupa                  

                   

 
10 h 10 h 6 h                        
vrtić jaslice vrtić  
1. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac – matična zgrada Pakrac, Matice hrvatske 13/B,

34 550 Pakrac

734 m2 4.848 m2 120 4 2 0  
2. DV „Maslačak“ – Područni vrtić PREKOPAKRA Prekopakra, Ante Starčevića bb, 34 550 Pakrac 176 m2 637 m2 22 1 0 0  
3. DV „Maslačak“ – Područni vrtić BADLJEVINA u prostoru Područne OŠ, Vladimira Nazora 1,

34 552 Badljevina

70 m2 zajedničko dvorište 20 1 0 0  
4. DV „Maslačak“ – Područni vrtić DONJA OBRIJEŽ u prostoru Područne OŠ, Donja Obrijež bb,

34 552 Badljevina

70 m2 zajedničko dvorište 20 1 0 0  
5. DV „Maslačak“ – Područni vrtić KALVARIJA Kalvarija bb,

34 550 Pakrac

476 m2

 

5.013 m2 40 2 0 0  
  GRAD PAKRAC SVEUKUPNO 1.526 m2 10.498 m2 i zajednička dvorišta sa školama 225 9 1 0  

PROGRAM   PREDŠKOLE odvija se u trajanju 250 sati godišnje u godini koja prethodi polasku djeteta u školu.

U Gradu Pakracu djeluje jedna ustanova s djelatnošću  predškolskog odgoja;

 

Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac

sjedište: Matice hrvatske 13/B, 34 550 Pakrac

MB: 03245667

OIB: 97072515843

telefon/faks: 034 412 542 i telefon 034 313 416

e-mail: maslacak@pakrac.hr

Vrtić djeluje na lokacijama: Pakrac (matični vrtić, sjedište), te područnim vrtićima; Pakrac-Kalvarija inaseljima; Prekopakra, Badljevina i Donja Obrijež.

Ravnateljica: Višnja Klobučar, dipl. odgajatelj

Upravno vijeće broji 5 članova iz reda: osnivača (Grad Pakrac) 3 člana, te po jednog člana iz reda odgojitelja i roditelja.