Odluka o uvođenju riznice Grada Pakraca

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O UVOĐENJU RIZNICE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom se odlukom uvodi sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici), koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informacijskom sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje poslova preko jedinstvenog računa riznice Grada Pakraca.

Članak 2.

Riznica je cjelovit sustav u kojem se u skladu sa Zakonom o proračunu, ovom odlukom i drugim propisima, obavljaju poslovi koji se odnose na pripremu, izvršenje i konsolidaciju proračuna Grada Pakraca i financijskih planova proračunskih korisnika, proračunsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika, te upravljanje platnim prometom Proračuna.

Članak 3.

Uspostava sustava riznice Grada Pakraca provesti će se u dvije faze, u skladu s dinamikom integracije poslovanja proračunskih korisnika u jedinstveni računovodstveno-informatički sustav Grada Pakraca.

Članak 4.

U prvoj fazi poslovanje u riznici obavljati će se na način da proračunski korisnici  imaju jedan račun koji je dio računa proračuna Grada Pakraca (nastavno: podračun) preko kojeg naplaćuju vlastite, namjenske i ostale prihode; te sami na teret podračuna podmiruju sve obveze koje se financiraju iz tih prihoda.

Obvezuje se nadležno upravno tijelo Grada Pakraca najkasnije do 30. studenog 2019. godine otvoriti podračune računu proračuna Grada Pakraca na ime svakog proračunskog korisnika.

Proračunski korisnici Grada Pakraca moraju najkasnije do 31. prosinca 2019. godine zatvoriti svoje dosadašnje transakcijske račune te zatečena sredstva prenijeti na pripadajuće otvorene podračune iz st. 2. ovog članka.

Prva faza uspostave sustava riznice planira se provesti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u kojem razdoblju će se provesti organizacijske, tehničke i sve ostale aktivnosti priprema za provedbu druge faze uspostave riznice.

Članak 5.

U drugoj fazi poslovanje u riznici obavljati će se na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, a podračuni proračunskih korisnika se zatvaraju.

U proračunu Grada iskazivati će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

U drugoj fazi svi proračunski korisnici biti će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informatički sustav riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Planirani rok uvođenja jedinstvenog računa riznice je 1. siječnja 2021. godine.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 401-01/19-01/18

URBROJ: 2162-05/01-19-01

Pakrac, 12. studenoga 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.