Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 83. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. studenog 2019. godine donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se dan na koji će se održati izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Sukladno Statutu Grada Pakraca u vijeća mjesnih odbora bira se sljedeći broj članova:

– mjesni odbor koji ima do 70 upisanih birača bira tri člana,

– mjesni odbor koji ima 70 do 500 upisanih birača bira pet članova,

– mjesni odbor koji ima više od 500 upisanih birača bira sedam članova.

Članak 4.

Sredstva za provedbu izbora raspisanih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od  dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 026-01/19-01/3

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.